ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Βασικό μέλημα της PAL είναι η εξασφάλιση του απορρήτου των Χρηστών και Επισκεπτών του Ιστοτόπου. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αποσαφηνίζει τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει η PAL τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών και των χρηστών του ιστοτόπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η PAL δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται συνειδητά προσωπικά δεδομένα από ανήλικους κάτω των 16 ετών, παρά μόνον με την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του ανηλίκου.

Ο κάθε Χρήστης - Επισκέπτης παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τόσο το παρόν όσο και τους όρους χρήσης, προτού προβεί σε χρήση, τόσο της διαδικτυακής πλατφόρμας, όσο και των υπηρεσιών της PAL, και να προχωρήσει στην εν λόγω χρήση μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η PAL διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και αδικαιολόγητα να τροποποιήσει μερικώς ή πλήρως ή/και να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των υπηρεσιών της χωρίς να έχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών της. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής και η ημερομηνία αναθεώρησης αυτής θα αναγράφεται στο πάνω μέρος του παρόντος.

Η χρήση της Υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε Χρήστη - Επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα της PAL σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων μελών - επισκεπτών του Ιστοτόπου ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας της PAL.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η PAL, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν.4624/2019) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ο Χρήστης – Επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων της PAL κα Νατάσα Ογκανεσιάν στο email: noganesian @pal.gr και στο τηλέφωνο: +302144040501.

 1. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οποιοσδήποτε εγγραφεί ως Χρήστης της ιστοσελίδας της PAL συναινεί ότι η PAL θα αποθηκεύει, θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που ο Χρήστης εισήγαγε για την διεξαγωγή των αγοραπωλησιών.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται ως η κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο χρήστη, ήτοι το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί βάσει του αριθμού της ταυτότητας του. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο συγκεκριμένος χρήστης.

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών των Επισκεπτών-Χρηστών του ιστοτόπου που μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν αφορούν:

 1. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή και το λειτουργικό σύστημα.
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη χρήση του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο.
 3. Πληροφορίες τις οποίες εισάγει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του στον Ιστότοπο, όπως στοιχεία ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η προσωπική του κατάσταση, η εργασία του, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, αριθμό fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι αυτού, φωτογραφίες, για την ταυτοποίησή του και την επικοινωνία με αυτόν, την αποστολή των emails ή / και των ενημερωτικών δελτίων.
 4. Πληροφορίες σχετικές με τις αγορές του Χρήστη, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και τις συναλλαγές που κάνει στον ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση email και τις πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας.
 5. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία στέλνει ο Χρήστης.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή/και ο Επισκέπτης αποκαλύψει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Σε αντίθετη περίπτωση ο Χρήστης ή και ο Επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη αστική ή ποινική για την παράνομη χρήση των πληροφοριών τρίτων και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την PAL για τυχόν ευθύνη που προκύψει σε βάρος της.

 1. Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Ο Χρήστης - Επισκέπτης του ιστότοπου συναινεί στην επεξεργασία και χρήση από την PAL των προσωπικών του δεδομένων για τους παρακάτω σκοπούς και ενέργειες:

 1. διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησης PAL
 2. προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστότοπου με σκοπό την εξυπηρέτηση του Χρήστη-Επισκέπτη
 3. για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης, την παροχή υπηρεσιών και την αποστολή των προϊόντων που αγοράζει ο Χρήστης μέσω του Ιστότοπου
 4. αποστολή τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής προς τον Χρήστη - Αγοραστή, καθώς και είσπραξη πληρωμών από αυτούς
 5. αποστολή μέσω email, SMS, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών, ή και μη διαφημιστικών, επικοινωνιών σχετικών με την PAL, την επιχείρηση του Χρήστη - Επισκέπτη ή τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τρίτων μερών που ενδιαφέρουν τον Χρήστη- Επισκέπτη.
 6. αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματα του Χρήστη
 7. παροχή στατιστικών δεδομένων των Χρηστών-Επισκεπτών σε τρίτα μέρη, δίχως όμως να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση κανενός χρήστη από αυτές τις πληροφορίες.
 8. διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων του Χρήστη – Επισκέπτη.
 9. διατήρηση της ασφάλειας του ιστότοπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης και κακόβουλης παραβίασης αυτού
 10. επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου
 11. κάθε άλλη χρήση που δεν εμποδίζεται από το νόμο, ακόμη κι αν αυτή δεν αναφέρεται εδώ.

Αν ο Χρήστης – Επισκέπτης υποβάλλει προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον Ιστότοπο, η PAL θα δημοσιεύσει ή θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που της χορηγεί ο Χρήστης-Επισκέπτης.

 1. Κοινοποίηση πληροφοριών

Η PAL μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών σε οποιονδήποτε από τους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους και τα στελέχη της, τους επαγγελματικούς συμβούλους : ασφαλιστές, δικηγόρους – δικηγορικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, τους προμηθευτές της, στα πλαίσια και για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Η PAL, δεν θα παρέχει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη χωρίς τη συναίνεση του σε κανένα τρίτο μέρος. Ο Χρήστης συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων και η PAL μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 1. στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου, δικαστικής, εισαγγελικής, ή άλλης αρμόδιας αρχής, τρέχουσας ή μελλοντικής νομικής διαδικασίας, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους που αφορούν την κρατική και δημόσια ασφάλεια, καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.
 2. μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργεί η PAL, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει χρήση αυτών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύονται από τους Χρήστες στον Ιστότοπο ή υποβάλλονται προς δημοσίευση στον Ιστότοπο, δύνανται να είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Η PAL δεν μπορεί να αποτρέψει την χρήση τέτοιων πληροφοριών από τρίτους, όπως επίσης δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε και φέρει ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και τις πρακτικές τρίτων μερών.

 1. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Η PAL δηλώνει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής δεν θα διατηρούνται για περισσότερο διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση η PAL, θα διατηρεί έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο και εφόσον αυτά τα έγγραφα να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ κατά τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω όρο 5, και με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της PAL.

 1. Δικαιώματα Χρήστη

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσει την πρόσβαση, την διόρθωση, τον περιορισμό ή και την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανακαλώντας την δοθείσα συγκατάθεσή του, καθώς και να λάβει αντίγραφα αυτών στην μορφή που επιθυμεί. Τα αιτήματα αυτά πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως με σχετικό email στο noganesian @pal.gr, ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Ιστότοπου και πρέπει να αναγράφουν το email, το ονοματεπώνυμο την διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του Χρήστη και να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων. Οι ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών του στον Ιστότοπο και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον Ιστότοπο.

Επιπλέον ο Χρήστης – Επισκέπτης μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr. στην περίπτωση που θεωρεί ότι τυχόν παραβιάζονται τα δικαιώματά του.

 1. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων των Χρηστών

Η PAL δηλώνει ότι λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψει την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και μεταξύ άλλων η PAL:

 1. Θα αποθηκεύσει όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης στους ασφαλείς διακομιστές που προστατεύονται με τα κατάλληλα τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα ασφάλειας.
 2. Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στον Ιστότοπο προστατεύονται από την απαραίτητη τεχνολογία κρυπτογράφησης. Οι χρηματικές συναλλαγές δεν διενεργούνται στον ιστότοπο. Έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος redirect έτσι ώστε το ηλεκτρονικό κατάστημα να μην έχει οποιαδήποτε επαφή με πολύ ευαίσθητες πληροφορίες όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας του χρήστη.

Παράλληλα ο Χρήστης αποδέχεται ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και συνεπώς η PAL δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου. Επίσης ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση εμπιστευτικού του κωδικού που χρησιμοποιεί για την σύνδεσή του με τον Ιστότοπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Η συναίνεση των επισκεπτών ή/και των χρηστών στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους με τους όρους της πολιτικής της PAL, επιτρέπει στην PAL κατά την πρώτη τους επίσκεψη στον ιστότοπο, την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτονται τον Ιστότοπο.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου αποτελούμενων από σειρά αριθμών και γραμμάτων, που περιέχουν πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην PAL να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα της PAL. Τα εν λόγω αρχεία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της PAL και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή την κινητή συσκευή κάθε χρήστη - επισκέπτη, όταν επισκέπτεται τη διεύθυνση https://www.pal.gr. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη, ούτε στον υπολογιστή, ή στην κινητή συσκευή, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στα μέσα αυτά και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη - επισκέπτη του ιστοτόπου της PAL. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του χρήστη - επισκέπτη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

Η PAL έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, αλλά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η PAL μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Η PAL χρησιμοποιεί cookies σύνδεσης (session cookies) ή/και μόνο μόνιμα cookies (persistent cookies) στον Ιστότοπο. Ενδέχεται επίσης η PAL να συλλέγει cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που ονομάζεται συνήθως «Flash cookies»).

Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για να έχει ο χρήστης - επισκέπτης πρόσβαση στις λειτουργίες της διαδικτυακής πλατφόρμας της PAL (βασικά cookies). Δίνει επίσης την δυνατότητα στην PAL να επιτρέψει τη χρήση καλαθιού αγορών στον ιστότοπο, να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου, να αναλύει τη χρήση του Ιστότοπου, να βελτιώσει την προστασία του Ιστότοπου (λειτουργικά cookies), να προσωποποιήσει τον Ιστότοπο για κάθε χρήστη και να στοχεύσει σε διαφημίσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν συγκεκριμένους χρήστες (cookies διαφημιστικά και αλληλεπίδρασης).

Η PAL δεν προχωράει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στα cookies.

Ο Χρήστης – Επισκέπτης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να διαγράψει ή να εμποδίσει την αποθήκευση συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή την κινητή του συσκευή. Ο Χρήστης – Επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/ και στα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο όπως το internet explorer, google chrome, firefox κ.α

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής ή και η κινητή συσκευή του Χρήστη - Επισκέπτη καθιστά αδύνατη την εγκατάσταση cookies, ο χρήστης - επισκέπτης θα έχει πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα της PAL, ωστόσο θα επηρεαστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει με απώτερο στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε αυτόν και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του Ιστότοπου.