ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ PAL Α.Ε.

Με την παρούσα δηλώνω ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση πώλησης των κατωτέρω προϊόντων της εταιρείας σας, τα οποία παρήγγειλα ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της εταιρείας σας www.pal.gr στις ……/……/……… [τίθεται πλήρης ημεροχρονολογία]

με αριθμ. παραγγελίας …………… και είναι τα κατωτέρω:

Είδος προϊόντος

Ποσότητα

Κωδικός Αριθμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : […μπορείτε να αναφέρετε τον λόγο της υπαναχώρησής σας……]

 

 

 

 

 

 

 

Τα προϊόντα αυτά τα παρέλαβα στις ……/……/……… [τίθεται πλήρης ημεροχρονολογία], μέσω .……..……….…………………..…………………..…… [τίθεται το όνομα του μεταφορέα] και η κατάσταση κατά την παραλαβή τους ήταν η εξής :

 

 

 

 

Ο δηλών και υπαναχωρών από τη σύμβαση

Όνομα ………………………

Επώνυμο …………………………

Πατρώνυμο ……………………………

Διεύθυνση κατοικίας …………………………

Τηλέφωνο επικοινωνίας …………………

Τόπος ………………………, Ημερομηνία ……………………………

Υπογραφή ……………………